ONZE

PRIVACY POLICY

Wij zijn HRT Noord, initiatief van Rope Access Noord. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de privacy van bezoekers op onze website. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Daarom gaan we zorgvuldig om met uw contactgegevens en zullen we deze altijd vertrouwelijk behandelen. We verwerken uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarmee u deze afgeeft.

We willen graag volledig transparant naar onze klanten en overige stakeholders zijn. Daarom hebben we een beleid geïmporteerd en geformuleerd met betrekking tot de verwerking en inzage van persoonsgegevens, het doel van deze gegevens en de rechten die betrokkenen kunnen uitoefenen.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Websites (hierna ook ”De website”):  hrtnoord.nl
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: ”De Beheerder”): Rope Access Noord, gevestigd te Ulgersmaweg 6, 9731 BJ Groningen, kvk-nummer: 68957270.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke-, of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 4 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Rope Access Noord en externe verwerkers. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, aan de hand van persoonskenmerken zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie (IP-adres) of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van bestellingen. Zie artikel 6 voor de concrete verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijderen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Kijk onderaan deze pagina bij het kopje contact hoe u gebruik kunt maken van dit recht.

Artikel 6 – Verwerking van persoonsgegevens

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
Concreet betekent dit het volgende:

  • Voor het verwerken van uw contact- of offerteaanvraag;
  • Om een inschrijving voor een van onze cursussen te verwerken;
  • Om u op de hoogte te houden van activiteiten en promoties van Rope Access Noord

Externe verwerkers

Rope Access Noord maakt gebruik van de diensten van diverse partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. Onder deze externe verwerkers vallen online marketing tools als Google Analytics, Mailchimp. Deze tools worden uitsluitend gebruikt voor marketingdoeleinden. Wanneer mogelijk, hebben we een gebruikersovereenkomst getekend met deze partijen waarin bewaartermijnen voor gegevens zijn afgesproken en waarin duidelijk is vastgelegd dat Rope Access Noord de gegevens verantwoordelijke is.

Uw gegevens worden op geen enkele wijze doorgestuurd naar andere partijen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de beheerder. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet bepaald is en conform het beveiligingsbeleid van Battjes Beheer BV (zie laatste alinea). Met externe gegevensverwerkers is de bewaartermijn afgesproken in een verwerkingsovereenkomst. U heeft het recht op inzage wat betreft de bewaartermijn van gegevens op de website en externe partijen. Wilt u weten hoe lang uw gegevens bewaard worden? Neemt u dan contact op.

Meer informatie en contact opnemen

In deze privacy policy is een beknopte versie van ons beveiligingsbeleid toegelicht. Rope Access Noord is onderdeel van Battjes Beheer BV en voert daarom het beleid op het gebied van beveiliging dat ons moederbedrijf voorschrijft. U heeft volledig recht op inzage in dit beleid. Wenst u dit beleid in te zien, dan kunt u contact opnemen met onze security officer.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, klachten en reacties

Voor vragen, klachten of reacties met betrekking tot bovenstaande informatie kunt u contact met ons opnemen. Als u wenst te reageren op onze privacy policy of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.

Wanneer u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderen uit ons systeem of wanneer u niet langer op de hoogte wilt gehouden van onze activiteiten door middel van e-mailmarketing, kunt u zich uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.